annons
Hem » Arkiv taggar: VTI

Arkiv taggar: VTI

VTI har forskat på cyklisters hastighet

I en ny rapport från VTI har forskare studerat cyklisters hastighet och dess konsekvenser för trafiksäkerhet och andra samhällsmål. Cyklisters hastighet beskrivs ofta som hög och som ett stort problem för säkerhet och trygghet. Men kunskapen om cyklisters faktiska hastighet och betydelsen av den beskrivs som knapphändig i rapporten. I rapporten avråder forskarna från att lagstifta om särskilda hastighetsbegränsningar för ...

Läs mer »

VTI förväntar sig ändrade beteenden inom transportbranschen

8-9 januari är det dags för Transportforum 2020, Nordens största konferens för transportsektorn, med 93 sessioner och över 350 presentationer, workshops och möjlighet till nätverkande. Infrastrukturministern inledningstalar. VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), som arrangerar Transportforum berättar i en pressrelease att temat för årets inledande session är ”Ändrade beteenden – en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”. Transportforum arrangeras av VTI för ...

Läs mer »

Nu är det 34% som kör för fort

Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor, säger VTI i en pressrelease. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd, fortsätterVTI. 2009 fattades ett riksdagsbeslut om målet att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras 2007–2020. För att följa upp ...

Läs mer »

I morgon startar Transportforum

10 – 11 januari är det dags för Transportforum med nära 90 sessioner och över 300 presentationer, workshops, mingel och speed dating. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar och temat för årets inledande session är tillgänglighet och transporter på landsbygd. Enligt ett pressmeddelande är detta den 35:e gången som VTI arrangerar Transportforum. Nyhet för det här året är mer fokus på nätverkande ...

Läs mer »

Vem har ansvaret för en självkörande bil?

VTI presenterar nu en studie där man belyser problematiken med vem som har ansvaret för en självkörande bil. En från som visat sig vara väldigt komplicerad och kan leda till att introduktionen av självkörande fordon på allmän väg försenas. – En viktig slutsats i studien är att nuvarande konstruktioner för straffrättsligt ansvar inte är avpassade för annan än mänsklig medvetenhet ...

Läs mer »

Utländska lastbilar står för 15% av trafikarbetet

Det saknas ett tillförlitligt dataunderlag för hur utländska lastbilars trafikarbete fördelar sig på olika typer och viktklasser på svenska vägar. VTI har därför genomfört en fältstudie för att få en bättre bild av de tunga lastbilsekipagen som rullar på svenska vägar. Resultaten redovisas i VTI notat 16-2016. HBEFA (The Handbook Emission Factors for Road Transport) är en modell för skattningar ...

Läs mer »

Räfflor och mitträcken räddar många liv

Mitträfflade tvåfältsvägar, räffling av vägrenar på motorvägar och smala mötesfria vägar innebär en väsentlig förbättring av trafiksäkerheten enligt en ny VTI-rapport. På de vägar som gjorts mötesfria har antalet dödade och skadade har minskat med upp till 71 procent. En ny VTI rapport redovisar övergripande resultat av åtgärder som genomförts inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” när det gäller räffling och ...

Läs mer »

Säkrare trafik med räfflor och mötesfritt

Mitträfflade tvåfältsvägar, räffling av vägrenar på motorvägar och smala mötesfria vägar innebär en väsentlig förbättring av trafiksäkerheten enligt en ny VTI-rapport. På de vägar som gjorts mötesfria har antalet dödade och skadade har minskat med upp till 71 procent. En ny VTI rapport redovisar övergripande resultat av åtgärder som genomförts inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” när det gäller räffling och ...

Läs mer »

Nya regler gav sämre säkerhet vid vägarbete

Detta är knappast första gången snålheten bedrar visheten – men konsekvenserna i detta kan i värsta fall kosta liv. En ny undersökning utförd av VTI visar att säkerheten vid väg- och spårarbeten blivit sämre sedan nya regler och åtgärder infördes 2013 respektive 2011. Ökad flexibilitet och snålhet vad gäller utbildning av de anställda, som inte sällan är timanställda, är några ...

Läs mer »

Renare luft i Stockholm med dammsugna gator

Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) i luften i flera svenska städer överskrider gränsvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. I Stockholm är problemen stora, men efter ökade åtgärder de senaste åren visar mätningar av VTI på positiva resultat. Inandningsbara partiklar är inte bra för vår hälsa. Sedan 2011 pågår därför ett intensifierat arbete för att sänka partikelhalterna i Stockholm, ...

Läs mer »

0,25 mm djupare spår i vägbanan som resultat av mötesseparation

VTI har studerat hur mycket djupare spårbildningen blir vid mötesseparerade vägar. Man misstänkte inför den här forskningen att mötesseparation, med vajer eller genom filbytesvarning med räfflor, skulle betyda att fordonsförarna i större utsträckning skulle välja samma spår. I VTI:s nitat 10-2016 redovisas en studie av spårdjupstillväxt för tre olika åtgärder som implementerats inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet”. Åtgärderna är: 2-fältsvägar ...

Läs mer »

VTI ska forska på upphandling av transportinfrastruktur

Kostnaden för den svenska transportinfrastrukturens utgör runt 1,5 procent av BNP varje år. Större delen upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och styrs med kontrakt mot privata entreprenörer. De offentliga beställarna är Trafikverket och kommuner. Trots omfattningen, som bedöms bli ännu större framöver, finns det fortfarande luckor i kunskapen om upphandling och kontraktsstyrning av transportinfrastrukturen. Detta är ...

Läs mer »

Forskning om trafiksäkerhet sprids i världen

Under 17-19 maj pågår den internationella trafiksäkerhetskonferensen Road Safety on Five Continents (RS5C) i Rio de Janeiro i Brasilien, anordnad av VTI. Under tre dagar kommer det att hållas över 100 föredrag av talare från 25 länder. Enligt ett pressmeddelande ingår RS5C i en serie av konferenser som hållits sedan 1987 i syfte att föra samman forskare inom trafiksäkerhet och ...

Läs mer »

Svårt att avgöra hur fort man får köra

Gator i tätort skulle kunna göras mer självförklarande så att bilister lättare kan avgöra vilken hastighet som gäller, även om de inte sett skylten. En studie av NTF och forskare på VTI visar att det är svårt även för experter att avgöra vilken hastighetsbegränsning som råder på olika platser. – Vi har kunnat konstatera att begreppet självförklarande gata i tätort ...

Läs mer »

Bilen eller lastbilen för mathandel

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och Lunds tekniska högskola ska forska på hur e-handeln med matvaror kan komma att påverka våra resvanor och transportlösningar, vilket i sin tur kan påverka miljön. Ett antal tankar inför forskningen har presenterats av VTI och det handlar om hur vi minskar bilanvändandet och hur energieffektivt det är att istället transportera ut maten till kunderna. ...

Läs mer »