annons
Hem » Artiklar » Utfrågning om social dumping

Utfrågning om social dumping

Med anledning av Tysklands beslut att införa lagstadgad minimilön, som ett led i att bekämpa social dumpning inom transportbranschen, ställer nu Europaparlamentets sysselsättningsutskott flera frågor till EU-kommissionen.

– Åkerinäringen har stora problem. EU-regelverk missbrukas för att från länder med lägre lön och sämre villkor, köra permanent inrikestrafik i länder där högre löner och arbetsvillkor egentligen gäller. Människor tvingas arbeta under oacceptabla förhållanden, samtidigt som oseriösa företagare med lägre personalkostnader konkurrerar ut de som följer reglerna, säger Marita Ulvskog (S), EU-parlamentariker och t.f. utskottsordförande,i ett pressmeddelande.

Det ska nu utredas huruvida Tysklands agerande gällande transporter i transit är förenligt med EU-rätten och samtidigt praktiskt möjligt att genomföra.

– Klart är att något måste göras för att bekämpa den sociala dumpningen. Så även i Sverige, där införandet av lagstadgad minimilön dock inte är ett alternativ eftersom det hos oss är parterna som ansvarar för lönebildningen, fortsätter Marita.

– EU:s mål om att uppnå en avreglerad inre marknad för transport av varor och människor kan aldrig förverkligas om inte EU-kommissionen också vågar erkänna de problem som EU-regelverken gett upphov till. När EU-kommissionen nu förbereder en stor översyn av Europas transportregler kan man inte längre blunda för problemen. Istället för fortsatta liberaliseringar måste därför åtgärder mot social dumping och orättvis konkurrens komma på plats, säger Jens Nilsson (S), EU-parlamentariker i parlamentets transportutskott.

Frågorna som kommer att ställas är:

• Vilka föreskrifter i unionslagstiftningen och nationell lagstiftning anser kommissionen att gäller för lastbilsförare och andra arbetstagare som tillhandahåller tjänster genom eller i en annan medlemsstat när det gäller anställningsvillkor och gällande lag inom transit- eller värdmedlemsstatens territorium? I vilken utsträckning får inhemska bestämmelser gälla för utländsk transportverksamhet?

• Hur ser kommissionen på sådan transportverksamhet i fråga om anställningsvillkor och den lag som ska tillämpas på anställningsförhållandet vid tiden för tillhandahållandet av tjänsten, bland annat när det direktivet om utstationering av arbetstagare och Rom I-förordningen?

• Vilka åtgärder ämnar kommissionen vidta för att skydda de sociala rättigheterna för arbetstagare inom vägtransportsektorn?

Debatten äger rum i Europaparlamentets plenisal ikväll från ca kl 19.00 och kan följas här.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*