annons
Hem » Artiklar » Centern ställer regeringen mot väggen om BK4

Centern ställer regeringen mot väggen om BK4

Anders Åkesson, Centerpartiets talesperson i trafikfrågor, ställer regeringen mot väggen när det gäller frågan om BK4-vägarna genom ett ställa följande frågor till infrastrukturminster Tomas Eneroth:

Vilka direktiv har regeringen givit Trafikverket avseende genomförandet av ovan nämnda riksdagshantering av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor?

Vilka förväntningar har statsrådet avseende omfattning på det vägnät som nu kan öppnas för bärighetsklass BK4?

Bakgrunden är att regeringen i våras lade ett förslag om regelverket runt BK4-vägarna för lastbilar på upp till 74-tons bruttovikt och det förslaget var enligt Anders Åkesson bra på fyra punkter, men inte godtagbart på den femte punkten som handlar om begränsningar som innebär att det bara blir fem områden, utan kontakt med varandra och utan kontakt med hamnar eller järnväg, där 74-tons ekipage tillåts.

– Det betyder ju bland annat att de åkare som investerar i den typen av fordon får begränsad rörelsefrihet och dessutom blir andrahandsvärdet för de här fordonet svårbedömt då marknaden krymper när användningen begränsas, säger Anders Åkesson.

Han berättar vidare att förslaget som regeringen lagt modifierades efter att oppositionen lagt ett motförslag inför beslutet i riksdagen. Ett beslut som skulle göra verklighet av ett större vägnät för de här ekipagen.

– Vi ville att det skulle vara vägarnas standard som skulle avgöra var 74-tons ekipagen skulle kunna köras, inte någon slags missriktad miljövänlighet som skulle begränsa konkurrensen gentemot järnväg och sjöfart, förklarar Anders. Det känns som att Miljöpartiet fått vara med och pilla i det ursprungliga förslaget och vi delar inte uppfattningen att det skulle gagna miljön att kringskära användningen av 74-tons ekipagen. Det gick så långt att man gjorde en krok i det tänkta vägnätet för BK4 enbart för att undvika att det skulle gå att köra ända fram till en omlastningsterminal mot järnvägen eller sjöfarten.

– Vårt förslag segrade i omröstningen i riksdagen, men jag kände mig ändå inte hel säker, fortsätter Anders. Jag passade på att fråga dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson vad som gäller i framtiden och hon sa att vårt förslag, som gjorde det möjligt att knyta samman områdena och istället basera användningen på vägarnas standard var det som hon skulle instruera trafikverket att genomföra. Döm om min förvåning när jag nu fick motsatta besked av påbygger och åkare som varit med på ett seminarium på Mittia där trafikverket och transportstyrelsen uttryckt sig som att man inte skulle raska på med förändringarna och att de här olika områdena, eller nystanen som vi kallar dem, inte skulle knytas samman.

Därför ställer nu Anders frågorna till Tomas Eneroth i en interpellation, vilket betyder att det blir en debatt i riksdagen där även andra riksdagsledamöter kan delta.

Så här lyder Ander Interpellation:

”Genom att tillåta tyngre lastbilar på upp till 74 ton på det svenska vägnätet kan vägtransporternas utsläpp reduceras samtidigt som näringslivets transportkostnader minskar. En genomlysning av vilka delar av vägnätet som kan komma att bli aktuella att upplåta för tyngre lastbilar inleddes på den tidigare alliansregeringens initiativ. Denna visade att många vägar redan i dag håller en standard som klarar av tyngre lastbilar.

Regeringen har i proposition 2016/17:112 Godstrafikfrågor lagt fram förslag till ny lagstiftning som öppnar för en ny bärighetsklass, BK4, med totalvikt upp till 74 ton på det svenska vägnätet. Inför riksdagsbehandlingen framgick det dock att regeringen inte ämnade tillåta tyngre lastbilar på alla vägar som har erforderlig bärighet. Regeringen beskrev istället hur införandet av tyngre lastbilar inte fick riskera att flytta över godstransporter från järnväg och sjöfart till väg. Därför föreslog regeringen att endast ca 8 procent av det statliga vägnätet, uppdelat på fem separata geografier, skulle upplåtas för lastbilar på upp till 74 ton.

Propositionens förslag till ovanstående begränsning av vägnätet för tyngre lastbilar stred också mot det tillkännagivande som riksdagen tidigare riktat till regeringen. I detta framgår att de vägar som har erforderlig bärighet ska upplåtas för lastbilar på upp till 74 ton och att detta ska göras skyndsamt. Regeringens hantering och direktiv till Trafikverket hade således inte följt riksdagens vilja då regeringen infört nya principer som strider mot tillkännagivandets intentioner samt underlåtit att hantera ärendet skyndsamt.

Godstransporter med reducerad miljöpåverkan bör uppmuntras, och test med tyngre lastbilar visar på en betydande reducering av klimatutsläpp per ton fraktat gods när volymen per lastbil ökar. För att näringslivet ska kunna dra nytta av de tyngre lastbilarna måste istället sammanhängande stråk upplåtas. Blir vägnätet för avgränsat saknar många näringar incitament att investera i nya större fordon, vilket omintetgör det mesta av nyttan med reformen. Självklart är det bra om järnväg och sjöfart används i större utsträckning där så är lämpligt och möjligt, men Sverige och de svenska basnäringarna behöver alla trafikslag i kombination. Överflyttning mellan trafikslag sker i flera riktningar. Ofta är goda vägförbindelser en förutsättning för att volymer av gods ska uppstå som i sin tur kan lastas om till sjöfart och järnväg.

I samband med riksdagsbehandlingen av ovan nämnda proposition förespråkades och beslöts att riksdagen skulle anta lagförslaget, men med en reviderad motivtext som inte inkluderade regeringens princip av tyngre lastbilar av tyngre lastbilar inte får riskera att flytta över gods från järnväg och sjöfart till väg. Det skulle istället vara vägarnas bärighet som skulle vara avgörande för vilket vägnät som Trafikverket väljer att upplåta för tyngre lastbilar samt att detta ska genomföras skyndsamt.

Jag vill därför ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka direktiv har regeringen givit Trafikverket avseende genomförandet av ovan nämnda riksdagshantering av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor?

Vilka förväntningar har statsrådet avseende omfattning på det vägnät som nu kan öppnas för bärighetsklass BK4?

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*