annons
Hem » Artiklar » Åkeribarometern pekar på högtryck

Åkeribarometern pekar på högtryck

Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag har publicerat sin Åkeribarometer som bygger på enkäter med medlemmarna. Frågorna som ställts handlar om lönsamhet och sysselsättning de senaste månaderna och i dagsläget samt vad de tror om framtiden. I huvudsak ser åkeribranschen positivt på situationen just nu. Vintern har varit bra och läget känns stabilt just nu.

Först en positiv summering av vintern
    
    Vintermånaderna har varit positiva för de deltagande företagen. Hälften av de svarande uppger att efterfrågan på företagets tjänster har ökat det senaste kvartalet. Ungefär hälften pekar också på en ökning av produktionen.
    Försäljningspriserna har varit stabila säger ungefär 75 procent av de svarande. Även antalet anställda kan sägas ha varit stabilt (anges av ca 75 procent). Fast 20 procent säger att man faktiskt har utökat personalstyrkan.
    Jämfört med samma tid förra året anger nästan hälften av de svarande att efterfrågan och produktionen har ökat. Nästan 20 procent har kunnat höja priserna och 25 procent har utökat personalstyrkan sedan förra året.
    
    Så ett tillfredsställande nuläge
    
    Sysselsättningen i näringen är god. Sysselsättningsgraden i det enskilda företaget anges i genomsnitt till 85 procent. Drygt hälften av de svarande uppger att företagets kapacitet matchar verksamheten. Drygt 20 procent har otillräcklig kapacitet medan ca 25 procent har mer än tillräcklig kapacitet.
    Näringens lönsamhet har förbättrats något sedan första kvartalet 2014. Sammanlagt anger 57 procent att lönsamheten är ”tillfredställande eller god”. Andelen som tycker lönsamheten är ”god” ligger runt 10 procent. Siffrorna över året pekar på missnöje med lönsamheten även om andelen som anger ”dålig lönsamhet” har sjunkit från ca 50 procent till 43 procent.
    Hindret för åkerinäringens expansion är först och främst ”otillräcklig efterfrågan”. Ungefär hälften av de svarande har angett detta alternativ vilket överensstämmer någorlunda med tidigare kvartal under det senaste året. En liten avvikelse denna gång är ”brist på fordon” som har angetts av något fler (5,4 procent) denna gång än tidigare under det senaste året. De som angett andra orsaker pekar främst på dålig lönsamhet, låga priser och konkurrens.
    
    Och slutligen en viss optimism inför framtiden
    
    Inför de kommande tre månaderna tror 35 procent av de svarande på en ”ökad efterfrågan”. Det är en minskning både från närmaste föregående kvartal och från samma kvartal för ett år sedan. Tar vi med ”oförändrad efterfrågan” kan vi konstatera att nästan 90 procent av de svarande förväntar sig en stabil eller ökande efterfrågan. Samma fenomen upprepas i bedömningen av företagets produktion. Förväntningarna är positiva i alla delbranscher förutom inom ”bohags- och kontorsflytt” där man förutser minskad efterfrågan det kommande kvartalet.
    Åkeribarometerns värde är +24, vilket är nettotalet för de svarandes förväntningar på efterfrågan för det kommande kvartalet. Värdet är positivt, vilket är normalt för tidpunkten i jämförelse med tidigare år.
    En kraftig majoritet (80 procent) förutspår ”oförändrade” försäljningspriser det kommande kvartalet.
    
    Beträffande personalstyrkan är andelen som anger ”oförändrad” personalstyrka 76,6 procent. 12,7 procent tror på utökning och 9,3 procent på en minskning av antalet anställda. Behovet av personal ter sig väl anpassat till verksamheten sett till det låga nettotalet för alla delbranscher. Sticker ut gör ”bohags- och kontorsflytt” där behovet av personal minskar samt ”bygg- och anläggning” och ”miljöservice och renhållning” vilka uppger behov av utökad personalstyrka vilket kan förklaras av säsongsmässiga orsaker.
    Flertalet av de svarande anger att företagets investeringsplaner ligger fast. 57,1 procent anger ”oförändrade” investeringar. Drygt 30 procent ser det troligt med ökade investeringar det närmaste halvåret. Andelen som anger minskade investeringar har minskat någon procentenhet det senaste året från 11,3 procent till 7,8 procent.
    Inom ”bohags- och kontorsflytt” överväger dock andelen som förutspår minskade investeringar medan det i övriga delbranscher förväntas ökade investeringar. Särskilt inom ”bygg- och anläggning”, ”miljöservice och renhållning” samt ”skogstransporter” pekas på en utökning av investeringarna.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*