annons
Hem » Artiklar » Enad kraft ska stärka svensk transportnäring

Enad kraft ska stärka svensk transportnäring

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd med företrädare för olika delar av branschen. En av de 17 medlemmarna i rådet är Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

– Åkerinäringen har en betydande roll i ett fungerande svenskt samhälle, både idag och i framtiden. Jag ser fram emot att få vara delaktig i utvecklingen mot ett mer effektivt, kapacitetsstarkt och hållbart transportsystem, säger Rickard Gegö, i ett pressmeddelande.

Det nationella godstransportrådet är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens godstransportstrategi. För att möta de utmaningar som framtidens godstransporter står inför gällande konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet måste alla trafikslag utvecklas i ett gemensamt transportsystem.

– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget i godstransportrådet är på 4 år där rådet bland annat ska stärka dialogen mellan myndigheter och näringsliv.

– Med den bredd av kompetens som finns i godstransportrådet tror jag bestämt att vi på ett konstruktivt sätt kan bidra till att utveckla svensk transportsektor. Samverkan är en förutsättning för att nå framgång i arbetet och jag tycker regeringens initiativ till ett nationellt godstransportråd är mycket bra, säger Rickard Gegö.

För att stödja rådets arbete kommer ett kansli att inrättas på Trafikverket. Godsstrategin och arbetet i godstransportrådet kommer att följas upp av Trafikanalys.

Följande personer har blivit utsedda att vara ledamöter i det nationella godstransportrådet:

 

Ordförande: Infrastrukturminister Tomas Eneroth

 

Arnäs, Per-Olof, Universitetslektor, Chalmers

 

Arvidsson, Ylva, Chef flygfrakt, Swedavia

 

Axelsson, Svante, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

 

Boholm, Karolina, Transportdirektör Skogsindustrierna, Styrelseledamot i Näringslivets transportråd

 

Bondemark, Per, Vice VD, SSAB

 

Borgenstam, Linda, VD, Schenker Consulting

 

Dahl, Mattias, VD, Transportföretagen

 

Engström, Richard, VD, Svensk Sjöfart

 

Glasare, Gunilla, Chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

 

Gegö, Richard, VD, Sveriges Åkeriföretag

 

Kjellgren, Karolina, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics AB

 

Lindqvist, Jenny, Head of Intelligent Transport Systems, Ericsson

 

Nilsson, Marie, Förbundsordförande, IF Metall

 

Nilsson, Ulrika, VD, Piteå Hamn

 

Sundling, Jan, Styrelseordförande, Green Cargo

 

Svanström, Therese, Kanslichef, Unionen

 

Westerberg, Björn, VD, Tågoperatörerna

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*