annons
Hem » Artiklar » Logistik » Industriförbundet lyfter de europeiska transporternas värde

Industriförbundet lyfter de europeiska transporternas värde

Tyska industriförbundet, BDI, och dess italienska motsvarighet, Confindustria, vädjar i en gemensam appell till sina länders regeringar att hålla Europas transportvägar öppna trots spridningen av coronaviruset.

I det gemensamma uttalandet uppmanas regeringarna att hålla Brenner-korridoren, som är en central del av det transeuropeiska transportnätet TEN-T:s korridor från Scandinavien till Medelhavet, öppen som en viktig transportaxel över Alperna. Detta trots den snabba spridningen av coronaviruset i Europa. Varje oproportionerlig begränsning skulle ge Europa ett förlust av mervärde.
Med tanke på den snabba spridningen av coronaviruset i Europa måste allt som behövs göras för att skydda de europeiska medborgarnas hälsa och upprätthålla den fria rörligheten för varor, förklarar organisationerna.

Så här formuleras uttalandet där det trycks extra mycket på transporternas avgörande värde för EU och Europa:

”I denna utmanande situation är infrastrukturen en grundläggande och strategisk fördel för återupplivning av den italienska och tyska ekonomin och för det europeiska samhället som helhet. Skapandet av konkreta och immateriella infrastrukturer kan främja hållbar tillväxt och sysselsättning med positiva effekter på lika levnadsvillkor, anslutning och konkurrenskraft i våra länder. Den framtida infrastrukturen kommer att vara digital och grön.

Därför är utvecklingen och uppgraderingen av det transeuropeiska transportnätet – TEN-T – grundläggande steg mot en nätverksansluten och intelligent europeisk ekonomi. De italienska och tyska regeringarna uppmanas att förenkla planerings- och godkännandeförfarandena för genomförandet av stora infrastrukturprojekt. Dessutom bör båda länderna utnyttja sin kapacitet för forskning, utveckling och innovation. Våra branscher är tekniska ledare inom många av dessa områden och kan ge ett avgörande bidrag för att möjliggöra denna process.

För att avlägsna alla flaskhalsar längs transportkorridorerna och för att främja våra två länders konkurrenskraft bör Italien och Tyskland slutföra byggandet av sina delar av EU-nätverket så snart som möjligt. Fri rörlighet för varor är en grundläggande princip i EU-fördragen: transport spelar en avgörande roll för den inre marknadens funktion. I synnerhet utgör Brenner-passet, i hjärtat av TEN-T Corridor Scandinavia Mediterranean, den viktigaste porten mellan våra två länder och ett viktigt knutpunkt för EU: s inre marknad. Som den främsta anslutningsvägen mellan norra och södra Europa bör det bli en modell för integrerad och intelligent rörlighet. i linje med målen för klimatneutralitet fram till 2050 och med hänsyn till lokala och nationella behov.

Hälsokrisen orsakad av coronaviruset har omdefinierat de politiska och sociala prioriteringarna i både medlemsstaterna och EU. Europas svar på den nya ekonomiska krisen var snabb och ambitiös. EU: s utvecklingspaket Next Generation EU erbjuder många nya möjligheter: Vi måste ta detta unika tillfälle att bygga ett välmående, nätverksbundet och motståndskraftigt Europa.

Slutligen bekräftar vi behovet av gemensamma åtgärder för att övervinna de hinder som fortfarande finns längs Brenner-axeln. Tidigare insatser från Italien och Tyskland har ännu inte lett till en gemensam, tillfredsställande lösning med Österrike. Europeiska kommissionen har en skyldighet att lösa de befintliga problemen på europeisk basis: EU-kommissionen har bett Tyrolen att upphäva de ensidiga begränsningarna, men ytterligare åtgärder krävs. Det är oacceptabelt att nationell och lokal politik äventyrar att EU: s inre marknad fungerar väl.

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att garantera det fria flödet av varor i alla större europeiska korridorer och därigenom stödja de grundläggande principerna för den inre marknaden, särskilt i den nuvarande pandemin. Vi kommer att stärka vårt samarbete och hjälpa till att hitta en förnuftig lösning för den aktuella utvecklingen.”

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*