annons
Hem » Notiser » Ingen fälld för brott mot reglerna om beställaransvar

Ingen fälld för brott mot reglerna om beställaransvar

Transportstyrelsen delrapporterar nu ett uppdrag om beställaransvar för yrkestrafik på väg till regeringen. Transportstyrelsen fortsätter att utreda hur en ändamålsenlig reglering skulle kunna se ut, men kan redan nu konstatera att de regler som redan finns kan användas på ett bättre sätt än idag.

Transportstyrelsen ser att den uppfattning vi presenterade i den förra delrapporten (mars 2016), om hur reglerna för beställaransvar används, har förstärkts. Underlaget består av granskade beslut, domar och ärenden i syfte att ta reda på i vilken grad reglerna om beställaransvar tillämpas och om reglerna i sig skapar problem.

Det har inte gjorts någon lagföring av beställaransvar under perioden januari 2012 – oktober 2015, och inte heller för tiden dessförinnan eller därefter. Endast en förundersökning har redovisats till åklagare för beslut. Också samtal och kontakter med företrädare för polisen stärker bilden av att det finns få rapporter och förundersökningar om beställaransvar.

Förutsättningar för en ökad tillämpning

Transportstyrelsen vill därför lyfta några viktiga aspekter för att tillämpningen av de nuvarande reglerna ska kunna öka. Dessa är att:

  • antalet kontroller som polisen gör måste hållas på en godtagbar nivå
  • kunskap om reglerna hos de tjänstemän hos polisen som utför kontrollerna måste säkerställas
  • kompetens hos polis och åklagare som ska bedriva utredningar på yrkestrafikområdet måste säkerställas
  • åklagare måste särskilt uppmärksamma att de har möjlighet att använda företagsbot.

Dessutom konstaterar Transportstyrelsen att internationell rättslig hjälp begärs i liten utsträckning, vilket gör att utredningar om beställaransvar kan försvåras.

En pusselbit i arbetet med att åtgärda missförhållanden

Beställaransvar är ett av flera instrument för att komma till rätta med missförhållanden inom yrkestrafiken. Att det finns ett beställaransvar kopplat till ett brott eller en överträdelse innebär att inte bara den som begått en otillåten transport kan ställas till ansvar, utan i vissa fall även den som har beställt transporten.

Transportstyrelsen fick den 1 oktober 2015 ett uppdrag av regeringen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. En del av uppdraget är att se över om den nuvarande regleringen av beställaransvar skapar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen.

Transportstyrelsens slutgiltiga bedömningar och förslag om beställaransvaret kommer att redovisas i en slutrapport under våren 2017.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*