annons
Hem » Artiklar » Minskad framkomlighet på E6 väster om Lund

Minskad framkomlighet på E6 väster om Lund

Det har börjats bygga på E6 väster om Lund. Ett bygge som kommer att ta nästan två år. Nu i oktober till december kommer bygget att påverka trafiken avsevärt då en ny bro ska byggas över E&. Körfälten på E6:an kommer att behöva smalnas av och hastigheten sänks då till 50 km/h.

Dessutom kommer man även att behöva stänga av E6 och leda om trafiken vid tre tillfällen. Detta kommer att göras under veckoslut.Trafikplats Flädie och väg E6.02 (tidigare väg 16) mellan Flädie och Lund är hårt belastade. Vi bygger nu om vägen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

fladie2

E6.02 Flädie-Lund:
Väg E6.02 (före detta väg 16) ska breddas till en 2+2-väg med mitträcke. Högsta tillåtna hastighet är planerad till 100 km/tim.

Lokala väganslutningar och utfarter kommer att stängas och samlas ihop till två nya trafikplatser vid Fjelie och Gamlemark, där det blir möjligt att korsa E6.02 planskilt. Vid Fjelie och Gamlemark ska det byggas bullerskyddande vallar och skärmar för att förbättra boendemiljön längs vägen. Dessutom kommer lågbullrande beläggning att utföras vid Fjelie och Gamlemark. Vägbelysningen på E6.02 kommer att rivas. Istället installeras ny belysning på cykelvägen mellan Fjelie och Lund.

Trafikplats Flädie:
Den nuvarande bron, som byggdes 1960, kommer att ersättas med en ny bro som rymmer fler körfält. Nuvarande trafiksignal ersätts med en cirkulationsplats, och samåkningsparkeringen öster om trafikplatsen ersätts med en ny. Den kommer att placeras väster om trafikplatsen, med anslutning till den nya cirkulationsplatsen.

Vad händer nu?

Ombyggnaden, som kommer att utföras av Habau Sverige AB, påbörjades i augusti 2016 och är planerad att pågå till och med april 2018.

Tidplan:
Under september-december 2016 ska den nya cirkulationsplatsen vid trafikplats Flädie byggas. Räkna med ökad risk för köbildning och trafikstörningar och välj om möjligt andra vägar.

I september påbörjas också breddningen av väg E6.02. Arbetet kommer att ske etappvis och pågå fram till och med april 2018. Ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet under hela byggtiden, men hastigheten kommer att sänkas till 70 km/h.

Under oktober-december 2016 byggs den nya bron över E6. Körfälten på väg E6 kommer att behöva smalnas av och hastigheten sänks då till 50 km/h.  E6 kommer då att behöva stängas av och trafiken ledas om vid tre tillfällen. Detta kommer att göras under veckoslut.

Vad: Ombyggnad av trafikplats Flädie samt E6.02 mot Lund till 2+2-väg med mitträcke.

Varför: Trafikplatsen och E6.02 har kapacitetsproblem och låg geometrisk standard.

Kostnad: 140 miljoner kronor.

Nuläge: Byggskede.

Byggstart: Augusti 2016.

Klart: April 2018.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*