annons
Hem » Notiser » Ny teknik kan hjälpa vid indraget körkort

Ny teknik kan hjälpa vid indraget körkort

Transportstyrelsen är i inledningsfasen av ett arbete där man tittar på vad ny teknik i bilar kan innebära för personer som fått sina körkort återkallade av medicinska skäl. Redan idag är det teoretiskt och juridiskt möjligt att medge en dispens som begränsas till att gälla ett specifikt fordon med viss lämplig sådan utrustning

Uppmärksamheten påverkas av hur föraren mår, både fysiskt och psykiskt. Många sjukdomar och funktionshinder påverkar möjligheten att vara uppmärksam och kan vara ett hinder för att få köra, flyga eller navigera. Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som ger tillstånd till dem som ska köra eller framföra fordon på väg, på rälsen, i luften och på sjön. Som ett led av det ser myndigheten till att de förare som finns i transportsystemet är lämplig. Myndigheten avgör också vilka som ska få arbeta med andra trafiksäkerhetsrelaterade uppgifter som inte har med själva körningen att göra men som ändå påverkar trafiksäkerheten.

Så här säger lagen:

1.5.1 Medicinska krav inom väg

Enligt trafikförordningen får fordon inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

I körkortslagen anges de grundläggande kraven för innehav av körkort. Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon.

Det betyder att den som har körkortstillstånd eller körkort inte får ha en sjukdom som påverkar, eller kan påverka, körningen på ett negativt och trafikfarligt sätt. Det ställs som regel högre krav för körkort med behörighet för tung lastbil, buss samt taxiförarlegitimation.

Enligt körkortslagen och taxitrafiklagen måste en läkare som vid en undersökning finner att en person av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, körkortstillstånd, traktorkort eller taxiförarlegitimation anmäla detta till Transportstyrelsens körkortsavdelning.

1.5.2 Vilken typ av sjukdomar eller tillstånd är ett problem?

De medicinska kraven för körkortsinnehav regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Föreskrifterna tar upp tillstånd och sjukdomar som kan leda till att kraven i trafikförordningen och körkortslagen inte uppfylls, till exempel:

  • Sjukdomar som innebär ett stabilt, kroniskt problem, exempelvis synnedsättning, demens, grav utvecklingsstörning,
  • Sjukdomar som kan ge problem då och då, i speciella situationer, exempelvis dåligt mörkerseende, alkohol- eller drogberoende eller missbruk, ADHD, vissa psykiska sjukdomar,
  • Sjukdomar som ger plötslig inkapacitering, exempelvis epileptiskt anfall, plötslig medvetslöshet till följd av lågt blodsocker vid insulinbehandlad diabetes eller hjärtsjukdom.

    I samband med ansökan om körkortstillstånd för lägre behörigheter (moped klass I, motorcykel, personbil och lätt lastbil) fyller den enskilde i en hälsodeklaration och lämnar med uppgifter från en synprövning så att körkortsmyndigheten (Transportstyrelsen) kan se att de medicinska kraven är uppfyllda.

Dnr TSG 2015-819

14 (21)

Transportstyrelsens rapport

RAPPORT Trafiksäkerheten i Sverige

Vid ansökan om körkortstillstånd för högre behörigheter (lastbil, buss och taxiförarlegitimation) ska resultat från en läkarundersökning bifogas ansökan.

Om sjukdom framkommer vid ansökan om körkortstillstånd eller efter anmälan från läkare kan körkortsmyndigheten bestämma att villkor ska vara förenat med körkortstillståndet eller körkortsinnehavet. Det kan till exempel handla om att regelbundet lämna in läkarintyg till körkortsmyndigheten eller att körkortsinnehavet ska vara förenat med villkor om glasögon eller kontaktlinser. Ansökan om körkortstillstånd kan också avslås eller körkortet återkallas.

I undantagsfall går det idag att få dispens med begränsat körkort för vissa sjukdomstillstånd. Det kan vara så att man endast får köra i dagsljus, inom ett begränsat geografiskt område eller med en viss typ av fordon. Begränsningen ska framgå genom koder på körkortet eller genom en separat handling. Begränsningen ska innebära en tydligt minskad risk som kompenserar för den risk som sjukdomen innebär.

Dagens nya teknik innebär att det finns system som kan fungera förebyggande för att minimera risker vid sjukdom, det finns till exempel system som kan hjälpa till med avståndshållning och fordon kan ha

15

Dnr TSG 2015-819

inbyggda alkolås, trötthetsvarnare och emergency assist
är i vilken grad det går att kompensera för olika sjukdomstillstånd med hjälp av den nya tekniken. I dagsläget är Transportstyrelsen i inledningsfasen av ett arbete där man tittar på vad ny teknik i bilar kan innebära för personer som fått sina körkort återkallade av medicinska skäl. Redan idag är det teoretiskt och juridiskt möjligt att medge en dispens som begränsas till att gälla ett specifikt fordon med viss lämplig sådan utrustning.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*