Bergaåsens vattentäkt

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. Den förser ungefär 70 000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas.

Broar

Det är fyra trafikplatser och 28 broar som berörs av bygget; en ny bro över E4, 10 nya broar under E4, två nya broar över vattendrag och, sju breddade broar under E4.

Mittbarriären utförs med dubbla balkräcken på största delen av sträckan, undantag genom vattenskyddsområden där mittbarriären utförs som betongbarriär. Det blir även en ny rastplats, en poliskontrollplats och viltstängsel längs sträckan.

Markägare

I slutet av september tog Trafikverket marken i anspråk. Stämpling av skog och värdering av intrånget pågår. Förhandlingar om ersättning startar under våren, men det är många sakägare i projektet och det kan därför dröja ytterligare tills du får en första kontakt. För mark som tas i anspråk samt eventuella övriga skador utgår ersättning enligt Expropriationslagens regler.

Vägplanen är fastställd och lagakraftvunnen vilket ger Trafikverket eller deras entreprenörer möjlighet utan att ersättningsfrågorna är slutligt avgjorda, ta mark som anges i vägplanen i anspråk för att genomföra vägbyggnadsarbetet.

Bakgrund

Under 1999 sattes mitträcke upp på motortrafikleden, något som kraftigt minskade antalet svåra olyckor. Men den ständigt ökande tunga trafiken har skapat nya problem och antalet incidenter och olyckor är högt.

Andelen lastbilstrafik är mycket hög, 30 procent, och det leder till många olyckor. Vi tvingas stänga av E4 minst en gång i veckan och omledningstider på upp emot ett halvt dygn genom de närliggande orterna är inte ovanliga.