annons
Hem » Notiser » SÅ betonar vikten av robust transportsystem

SÅ betonar vikten av robust transportsystem

Sveriges Åkeriföretag stödjer det transportpolitiska målet om samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Men det innebär att transportsystemet måste vara robust, tillförlitligt och säkert. Även där vägen ofta är det enda alternativet. Det framhåller Sveriges Åkeriföretag i sitt remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag.
Sveriges Åkeriföretag instämmer i Trafikverkets bedömning: ”Vägslitage- och bränsleskatt har för de nivåer som analyserats, en marginell inverkan på transportefterfrågan på väg och på fördelningen mellan trafikslagen”.
– Det är viktigt att infrastrukturen får tillräckliga resurser, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag. Oförändrade anslagsnivåer medför hårda prioriteringar, och nu riskerar standarden på lågprioriterade vägar sänkas och lågtrafikerade järnvägar avvecklas. Men vägunderållet måste hållas på en acceptabel nivå även på det lågtrafikerade nätet – där vägen ofta är det enda alternativet. Och behoven är i dag mycket större än anslagen i gällande infrastrukturplan. Att bevara transportsystemets funktionalitet på dagens nivå kräver enligt Trafikverket 6-7 miljarder mer per år än nuvarande anslagsnivå. Att ta itu med eftersläpande underhåll kräver under planperioden ytterligare 4-5 miljarder per år.
Mårten Johansson framhåller att för att inom överskådlig framtid kunna uppgradera nuvarande BK1-vägnätet till 74 tons kapacitet för godstrafik behövs ett tillskott på 15 miljarder kronor.
– Men att genomföra detta inom befintliga anslag tar 24 år, säger han. Faktum är att nuvarande infrastruktur klarar upp till 34 meter långa fordon. De skulle kunna medverka till en nytta i samhället som är elva gånger större än kostnaden enligt Trafikverkets rapport.
Mårten Johansson förklarar att tunga lastbilar för närvarande står för cirka sju procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
– Godstrafik på väg är central och kostnadseffektiv samt blir allt mer långsiktigt hållbar med ökad användning av tyngre och längre fordon och rena Euro 6-motorer, säger han. Med kvotplikt kan samhället styra mot fossilfria transporter. Styrmedel för överföring av gods mellan olika trafikslag – exempelvis från väg till järnväg – är alltså inte lämpligt eftersom trafikslagen kompletterar varandra mycket mer än de konkurrerar. Med samordning mellan aktörer och flexibel åtgärdsplanering kan balans mellan urban och regional utveckling skapas.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*