annons
Hem » Artiklar » Säkrare E20 mellan Fagerlid och Bahult

Säkrare E20 mellan Fagerlid och Bahult

E20 ska byggas om till mötesfri landsväg med mitträcke i 10 km mellan Fagerlid och Bahult. Det är cirka 8 km väg som byggs om till 2+2 körfält i delvis ny sträckning och ca 2 km får standard 1+1 körfält inom befintlig väg. I mitten av september startar ombyggnaden av E20 Förbi Hova till mötesfri väg. Entreprenören Skanska börjar då med att schakta för grodmiljö vid Hovaån och avverkning av skog.

Projektet kommer att förbättra säkerheten för alla trafikanter och inte minst barn på väg till och från Regnbågsskolan.

En ny trafikplats kommer att byggas med E20 något nedsänkt vid Hova. Väg 200 och cykelväg kommer att passera över E20 på bro. Väg 3063 mot Gårdsjö får en ny sträckning och lokalvägar och cykelvägar parallellt med E20 förbättras. Del av befintlig E20 söder om Hova dras in från allmänt underhåll och övergår till enskild väg. Detsamma gäller del av befintlig väg 3063 mot Gårdsjö i samband med att dagens utfart mot E20 stängs.

Tidplan för arbetet

Skanska är upphandlad entreprenör för ombyggnad av E20 förbi Hova. Etablering i Hova sker i september 2016. Mer information om byggnationen kommer i höst.

Trafiköppning planeras till oktober 2018. Projektet avslutas i juni 2019 efter kompletterande asfaltering på E20.

Inledande arbeten i höst kommer att vara avverkning av skog och förberedande arbeten vid Hovaån med schaktning för grodmiljö och arkeologisk undersökning.

Projektet är totalentreprenad vilket innebär att projektering ingår i uppdraget. Skanska projekterar under hösten 2016 och börjar sedan successivt bygga vägar och broar.

Bakgrund

E20 är en viktig kommunikationslänk både lokalt, regionalt och nationellt. Vägen trafikeras därför av flera olika trafikantgrupper till exempel oskyddade trafikanter, långsamtgående bruksfordon och snabb genomfartstrafik.
Denna blandtrafiksituation skapar trafiksäkerhetsrisker.
Vägen är bitvis smal, mellan 8 och 13 meter, det finns bärighetsproblematik utmed sträckan och de vägrenar som finns är svaga. Sidoområdena har branta slänter med en del fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Trafiken har en hög andel tung trafik och det finns ett antal direktutfarter som ger upphov till många olyckstillbud

En av de mest olycksdrabbade sträckorna åtgärdas

Sträckan Fagerlid-Bahult är den enda sträcka på E20 mellan Hassle och Arboga som inte har mötesseparering. Vägen har låg standard avseende trafiksäkerhet och framkomlighet och är en av de 100 mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*