annons
Hem » Notiser » Stölder från lastbilar har ökat kraftigt

Stölder från lastbilar har ökat kraftigt

Polisregion väst med nationella transportsäkerhetsgruppen har publicerat en undersökningen som belyser transportrelaterade stölder under åren 2010-2015. Där redovisas anmälda brott per år och månad i landet och länen. Brottskoderna 9803 och 9804 (transport- stölder) infördes i mitten av 2006 och helårssiffror har tagits fram även för 2007 och 2008. Brottskoden 9821 (dieselstölder) infördes 1 januari 2013 och uppgifter för tidigare år finns inte att tillgå. 9821 avser alla sorters dieselstölder, såväl från större tankar, entreprenadmaskiner och tunga lastbilar som smitningar från bensinstationer. Tidigare har dieselstölder från lastbilar registrerats i 9804, antalet stölder från lastbilar 2013-2015 är därför inte jämförbara med tidigare år.

Brottskod 9803

De anmälda stölderna av hela lastbilar eller släp ökade något mellan 2013 och 2014. 2015 anmäldes 395 brott i hela landet jämfört med toppåret 2007 då mot- svarande siffra var 599. Brotten är koncentrerade till storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne där ca 68 % av brotten anmäldes 2015.

På polisregionnivå står Stockholm, Väst och Syd tillsammans för 75 % av brotten. Brottsfrekvensen 2015 var högst i Stockholm med 6 anmälda brott per 100 000 invånare följt av Värmland, Västra Götaland och Skåne. Lägst var brottsfrekvensen i Västerbotten, Norrbotten och Blekinge. Nationellt tenderar flest brott att anmälas i maj, juni och augusti med dippar i december, januari och februari. Brotten har dock varit mer jämnt spridda över året 2013, 2014 och 2015 än tidigare. På länsnivå är bilden otydligare.

Brottskod 9804

Stölderna från tunga lastbilar och släp har stigit kraftigt de senaste åren. 2012 anmäldes 2726 brott i landet, en ökning med ca 52 % sedan 2007. Sedan 2013 ingår inte dieselstölder från lastbilar i brottskoden och åren 2013, 2014 och 2015 kan därför inte jämföras med tidigare perioder. Flest brott anmäldes i Stockholm (518) och Skåne (457) följt av Västra Götaland (264). Tillsammans står storstadslänen för ca 70 % av de nationellt nästan 1800 anmälda brotten och på regionnivå an- mäls 77 % av brotten i polisregionerna Syd, Stockholm eller Väst.

Högst brottsfrekvens 2015 hade Skåne med 35 anmälda brott per 100 000 invånare, följt av Kronoberg, Stockholm och Jönköping. Lägst var brottsfrekvensen i Västerbotten, på Gotland och i Uppsala län. Skåne utmärker sig med både ett stort antal brott och hög brottsfrekvens. Nationellt anmäls flest brott vanligen i mars, maj och oktober medan dipparna oftast sker i januari, februari, augusti och de- cember. Undantaget var december 2014 då brotten istället ökade.

Brottskod 9821

Brottskoden infördes 2013 och inkluderar allt från större dieselstölder till smitningar från bensinstationer. Totalt anmäldes 7993 brott 2015, en minskning med drygt 13 % jämfört med 2014. Stölderna är i högre grad än transportstölderna spridda över landet, endast 49 % av brotten 2015 anmäldes i

storstadslänen. Brottsfrekvensen var högst i Kronoberg med 147 brott per 100 000 invånare följt av Blekinge, Gävleborg och Halland. Västra Götaland (87) låg när- mare rikssnittet på 81 anmälda brott medan Stockholm (50) tillsammans med Got- land (23) hade lägst brottsfrekvens i landet. Nationellt anmäldes flest brott under senare delen av sommaren och lägst antal brott i januari, februari och december.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*