annons
Hem » Arkiv taggar: 74 ton

Arkiv taggar: 74 ton

Fler 74-tonsvägar i Norrbotten

Nu öppnas ytterligare 840 kilometer statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton, meddelar Trafikverket. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat. Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Redan ...

Läs mer »

Få BK4-vägar i Dalarna

Skogsbranschen i Dalarna efterlyser ett mer utbyggt vägnät för ekipage på 74 ton för att kunna effektivisera transporterna. Men trots att Dalarna är ett stort skogslän är antalet BK4-vägar relativt få. Enligt Falu Kuriren är det exempelvis betydligt fler BK4-vägar i Jämtland. – Om man tittar på vägnätet i Dalarna som är utpekat som BK4 är det ännu så länge ...

Läs mer »

KD-politiker förespråkar längre och tyngre lastbilar

I syfte att minska utsläppen och öka de svenska transportföretagens konkurrenskraft vill Magnus Jacobsson (KD) se längre och tyngre lastbilar och tågset i Sverige. I en skriftlig fråga till Tomas Eneroth (S) skriver han att mer gods kan transporteras till en lägre kostnad med sådana åtgärder. ”Det stärker vår konkurrenskraft”, skriver Magnus Jacobsson i sin fråga. Han tar upp Finland ...

Läs mer »

Svar om BK4 efter nyår

Centerpartiets Anders Åkesson hade ställt en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) om när och på vilket sätt anvisningar gällande BK4-vägar i hela landet kommer att presenteras. I sitt svar skriver Eneroth att han räknar med ett besked en bit in på det nya året. Enligt ministern bereds de nödvändiga förordningarna just nu i regeringskansliet. Eneroth skriver också att det ...

Läs mer »

Chaufförens ansvar ha koll på 74-tonsvägar

Trafikverket vill inte att det skall sättas upp skyltar som visar vilka vägar som är klassificerade för 74-tonsekipage – BK4. Detta meddelade verkets representant Lars Bergman på den konferens som SÅ anordnade på Mittia i somras. Hela ansvaret för att ha koll på vilka vägar som gäller ska ligga på chauffören med stöd av digitala kartsystem. Trafikverket vill även att ...

Läs mer »

Centern ställer regeringen mot väggen om BK4

Anders Åkesson, Centerpartiets talesperson i trafikfrågor, ställer regeringen mot väggen när det gäller frågan om BK4-vägarna genom ett ställa följande frågor till infrastrukturminster Tomas Eneroth: Vilka direktiv har regeringen givit Trafikverket avseende genomförandet av ovan nämnda riksdagshantering av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor? Vilka förväntningar har statsrådet avseende omfattning på det vägnät som nu kan öppnas för bärighetsklass BK4? Bakgrunden är att ...

Läs mer »

Riksdagsbeslut: 74 ton i hela landet

GDL, Höganäs, Volvo, HCT, 74 ton

På onsdagen tog riksdagen beslut att tillåta 74 tons bruttovikt i hela landet – där vägnätet har tillräcklig bärighet. Regeringens förslag var att bara tillåta BK4 på 785 mil väg som Trafikverket pekat ut. Väg där det inte fanns någon risk att godset skulle flyttas från järnväg eller sjöfart till lastbil. Beslutet togs med röstsiffrorna 164 ja och 140 nej. ...

Läs mer »

Här är vägnätet för 74 ton (BK4)

Trafikverket fick den 3 oktober 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på vilka vägar som skulle vara lämpliga för en ny bärighetsklass, BK4: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den nya bärighetsklassen är vägar där ...

Läs mer »

SÅ kritiskt till begränsat vägnät för 74 ton

I tisdags presenterade Trafikverket de vägar som är aktuella för att tillåta tyngre lastbilar med hög klimatnytta. Sveriges Åkeriföretag är positiva till införande av 74 ton men hoppas på ett större utpekat vägnät. Rapporten visar att ungefär 8 procent av Sveriges vägnät är aktuellt för ekipage med en total bruttovikt på 74 ton. De korta och geografiskt spridda vägnäten gör ...

Läs mer »

SÅ välkomnar förslag om 74-ton

Nyligen presenterade regeringen ett förslag om att införa 74-tonsfordon. Det ska ingå som en del i ett större paket av åtgärder som planeras. Det framgår inte när beslutet tas i riksdagen, men ska träda i kraft i mars år 2017. Enligt ett pressmeddelande från Sveriges Åkeriföretag tycks förslaget fokusera på stråk som saknar järnväg idag.  Enligt SÅ är en generellt ...

Läs mer »

74 ton testas i Skåne

GDL, Höganäs, Volvo, HCT, 74 ton

I samarbete med GDL och Volvo testar Höganäs AB ett nytt lastbilsekipage för att transportera containrar med metallpulver från Höganäs till Västhamnen i Helsingborg. Ekipaget, som är ett så kallat HCT-fordon på 74 ton och har tagits fram tillsammans med Parator i Bollnäs, bygger på en Volvo FH16 dragbil som kan hantera två lastade container i jämförelse med dagens lösning ...

Läs mer »

Skogsforsk ser positivt på 68-90 tons bruttovikt

Att använda större lastbilar skulle drastiskt sänka miljöeffekterna av skogsbrukets transporter. Det visar uppföljning av lastbilar med en bruttovikt på 68-90 ton, gjord av Skogsforsk. – Om skogsbruket kunde köra allt virke med dessa större fordon skulle de på ett enda år spara 16,8 miljoner liter bränsle och 44 200 ton koldioxid, konstaterar Fredrik Johansson, som lett forskningsstudien. Under 2014 ...

Läs mer »

Trafikverket föreslår tyngre fordon

Vägnätet har successivt öppnats för tyngre fordon. Att tillåta tyngre transporter på vägnätet är ett bra sätt att utnyttja infrastrukturen. Men om vi tillåter en utökad bruttovikt bör det ske på ett ansvarsfullt och planerat sätt. I regeringsuppdraget ”Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet” har Trafikverket utrett och analyserat det allmänna vägnätet och möjligheterna att ...

Läs mer »

C vill följa finsk viktlösning

Centerpartiet gläds åt att Trafikverket i en rapport gällande tyngre lastbilsekipage konstaterar att det finns många vinster med att höja maxvikten. Bland annat skulle de ge företag över hela landet en mer kostnadseffektiv transportinfrastruktur. Detta samtidigt som både koldioxidutsläppen och luftföroreningarna minskar per transporterat ton. Det skulle även stimulera till en förnyelse av fordonsparken, vilket förhoppningsvis kan fasa ut de ...

Läs mer »

Fack och näringsliv gör gemensam sak för 74 ton

På vilket sätt bidrar tunga lastbilar till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet? Varför är fack och näringsliv överens om att tunga lastbilar är bra för Sverige? Det är frågor vi ska få svar på nu när Skogsindustrierna, Näringslivets Transportråd, Biltrafikens Arbetsgivarförbund, samt flera fackliga organisationer går ut i en gemensam kampanj för en ökad totalvikt till 74 ton.. Om viktgränsen på lastbilar ...

Läs mer »