annons
Hem » Arkiv taggar: trafikanalys

Arkiv taggar: trafikanalys

Lastbilstransporterna minskar minst av trafikslagen

Trafikanalys startar Transportläget, en snabb läges- och trendbeskrivning för att belysa hur coronapandemin påverkar landets transportsystem. En första lägesbeskrivning visar omfattningen av den minskade trafiken i alla trafikslag och det trafikslag som minskar minst är lastbilstransporterna. Coronapandemin ger omfattande effekter på transportsystemet. Krisen har snabbt och radikalt påverkat efterfrågan och utbud av transporter. För att bevaka utvecklingen har Trafikanalys startat ...

Läs mer »

Utsläppen från transporter i Sverige fortsätter minska

I Trafikanalys årliga uppföljning av hur transportsystemet utvecklas framgår att mycket har utvecklats i en positiv riktning. Av 31 olika nyckelmått för en långsiktigt hållbar transportförsörjning som Trafikanalys följer, har tio utvecklats positivt och bara fyra har haft en negativ utveckling sedan de transportpolitiska målen antogs av Riksdagen 2009. Några exempel på positiva utvecklingstendenser är enligt ett pressmeddelande att transporterna ...

Läs mer »

Godsmängden samma – trots fler transporter

Under år 2018 ökade de svenska lastbilarnas transporter i inrikestrafiken med nio procent jämfört med året innan. Antalet körda kilometer i utlandet minskade med 21 procent. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar. – Det var främst den yrkesmässiga trafiken med last som stod för ökningen av antalet inrikestransporter (+12 procent) mellan 2017 och 2018. Trots ...

Läs mer »

Premie ska göra miljövänligare lastbilar billigare

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020. Premien föreslås utgå till de som köper fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton, förutsatt att fordonen drivs med el, gas eller etanol. Enligt ett pressmeddelande från Trafikanalys har myndigheten haft regeringens uppdrag att analysera hur introduktionen av tunga fordon med låga ...

Läs mer »

Mer gods på lastbil i Västra Götalands län

Under år 2017 ökade både de lastade och lossade godsmängderna med svenska lastbilar i Västra Götalands län, jämfört med året innan. Lastade godsmängder ökade med 26 procent och lossade med 35 procent. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar. – Utöver den ökade transporterade godsmängden i Västra Götalands län, och det som hör till området Stor-Göteborg, ...

Läs mer »

Endast två säkra uppställningsplatser i Sverige

Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningsplatser. Frågan om hur yrkestrafikens behov och efterfrågan av uppställningsplatser ska tillfredsställas är komplex. Frågan handlar dels om behovet av uppställningsplatser dels om huruvida uppställningsplatserna är trygga och säkra. Tryggheten relateras till vad förarna subjektivt upplever som tryggt, medan säkerhet relateras till trafiksäkerhet respektive ...

Läs mer »

Få trygga och säkra uppställningsplatser

Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningsplatser. Denna visar att uppställningsplatserna, i synnerhet de säkra sådana, är alldeles för få och att många lastbilschaufförer känner sig otrygga på de som finns. Frågan om hur yrkestrafikens behov och efterfrågan av uppställningsplatser ska tillfredsställas är enligt Trafikanalys komplex. Frågan handlar dels om ...

Läs mer »

Ett stabilt 2015 för lastbilarnas verksamhet

Under 2015 genomförde de svenskregistrerade tunga lastbilarna 39 miljoner varutransporter inom och utom riket och totalt kördes 3 miljarder kilometer. Nästan samtliga transporter, 99 procent, genomfördes helt inom Sveriges gränser. – År 2015 var ett relativt stabilt år för lastbilstrafiken. Vi ser en liten uppgång i transporterad godsmängd men i övrigt oförändrade volymer av antal transporter, körda kilometer och tonkilometer säger ...

Läs mer »

Bil Sweden kritisk till Trafikanalys rapport

Trafikanalys publicerade tidigare i veckan sin rapport ”Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys.” Branschorganisationen Bil Sweden benämner rapporten som gedigen och att den drar flera intressanta slutsatser. En av dem är dock mindre träffsäker enligt Bil Sweden, nämligen påståendet att godstransporternas energieffektivitet utvecklas negativt, vilket man menar utgår ifrån en föråldrad mätmetod. – Energieffektivitet mäts fortfarande per tonkilometer, ungefär som ...

Läs mer »

Stora utmaningar för godstrafiken

Infrastrukturen är hårt belastad och godstransporterna väntas öka de närmsta åren, vilket sätter ytterligare press på systemen. På sikt kan det hota både svensk konkurrenskraft och våra möjligheter att klara klimatmålen. Detta säger Krister Sandberg, projektledare på Trafikanalys i samband med att man idag lämnat in en rapport gällande hur godstransportsituationen ser ut i landet.. Enligt ett pressmeddelande från Trafikanalys ...

Läs mer »

Ingen ökning av lastbilstrafiken 2015

Lastbilstrafiken år 2014 visar inga tecken på återhämtning från de låga nivåer som rapporterats de senaste åren. Såväl antal transporter som mängd lastat gods och antal körda kilometer är i stort oförändrade jämfört med i fjol, visar ny officiell statistik från Trafikanalys. Lastbilstrafiken uppvisar få förändringar jämfört med föregående år, både vad gäller inrikes- och utrikestrafiken. – År 2014 var, ...

Läs mer »

Infrastrukturministern träffar forskare

Infrastrukturminister Anna Johansson träffar på fredagen Trafikanalys för att höra mer om deras arbete. Därefter besöker Anna Johansson CTS, centrum för transportstudier vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Under besöket på CTS träffar infrastrukturministern bland andra Jonas Eliasson som är professor i transportsystem på KTH för att diskutera aktuella forskningsprojekt. Trafikanalys är en myndighet för transportpolitiken. Forskningscentret CTS är ett samarbete ...

Läs mer »